Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 100 văn bản

Thông tư 02/2019/TT-BKHCN

Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Ngày ban hành: 03/06/2019

Ngày có hiệu lực: 03/06/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CT mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 01/04/2019

Ngày có hiệu lực: 16/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý rừng bền vững

Ngày ban hành: 16/01/2019

Ngày có hiệu lực: 16/01/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ngày ban hành: 25/12/2018

Ngày có hiệu lực: 25/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT Quy định về phân định ranh giới rừng

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục loài cây trồng LN chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT

thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về quản lý thuốc thú y

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày có hiệu lực: 15/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực