Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 100 văn bản

Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Quốc gia

Ngày ban hành: 25/12/2018

Ngày có hiệu lực: 25/12/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Ngày ban hành: 16/11/2018

Ngày có hiệu lực: 16/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày có hiệu lực: 15/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày có hiệu lực: 15/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư Ban hanh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Ngày ban hành: 05/11/2018

Ngày có hiệu lực: 05/11/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày ban hành: 11/10/2017

Ngày có hiệu lực: 11/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT

HD một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển SX, đa dạng hóa sinh kế và DA nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 09/10/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 76/2017/TT-BTC

TT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 54/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Ngày ban hành: 26/07/2017

Ngày có hiệu lực: 26/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 11/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2016, về việc Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Ngày ban hành: 01/07/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 84/2011/TT-BTC

Thông tư Số: 84/2011/TT-BTC, Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/06/2011

Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ