Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 100 văn bản

Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, về việc Ban hành Danh mục về công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

Ngày ban hành: 30/06/2016

Ngày có hiệu lực: 30/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016, về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT,80/TT-BNNPTNT,99/2006/TT-BNN

Ngày ban hành: 27/06/2016

Ngày có hiệu lực: 27/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại VN

Ngày ban hành: 10/06/2016

Ngày có hiệu lực: 10/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày ban hành: 10/06/2016

Ngày có hiệu lực: 10/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Ngày ban hành: 31/05/2016

Ngày có hiệu lực: 31/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về việc Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Ngày ban hành: 10/05/2016

Ngày có hiệu lực: 10/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016, Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong NN ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ NN & PTNT

Ngày ban hành: 22/02/2016

Ngày có hiệu lực: 22/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016, Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc Beta-agonist trong chăn nuôi

Ngày ban hành: 15/02/2016

Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 18/2016/TT-BTC

Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 21/01/2016, Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày ban hành: 21/01/2016

Ngày có hiệu lực: 21/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư Số: 205/2015/TT-BTC

Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015, Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

Ngày ban hành: 23/12/2015

Ngày có hiệu lực: 23/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ