Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 65 văn bản

Nghị quyết 09/20202/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016

Ngày ban hành: 14/12/2020

Ngày có hiệu lực: 14/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 17/07/2020

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 14-NQ/TU

Nghị quyết 14-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2020

Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 89/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND, về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, về việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 86/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND, về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND, thông qua bảng giá đất 5 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND, về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 11/12/2019

Ngày có hiệu lực: 11/12/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết 26-NQ/TW

Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày ban hành: 05/08/2008

Ngày có hiệu lực: 05/08/2008

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực