Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 số: 209/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
32 số: 208/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 208/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về việc quyết định biên chế công chức trong cac cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh , cấp huyện năm 2016 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
33 số: 207/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
34 số: 205/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 205/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
35 số: 203/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 203/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về việc thông qua quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
36 số: 202/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 202/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
37 số: 201/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 201/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nghành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
38 số: 200/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số: 200/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 22 tháng 12 năm 2015, Về dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
39 Số: 197/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 197/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 và Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 và Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
40 Số: 193/2015/NQ-HĐND Nghị Quyết Số: 193/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 tỉnh Vĩnh phúc 22/12/2015 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc