Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
51 5098/QĐ-BNN-TT Quyết định số 5098/QĐ-BNN-TT, Công nhận chính thức giống cây trồng NN 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
52 62/2019/QĐ-UBND Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND, Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024 30/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì
53 59/2019/QĐ-UBND Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 30/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
54 522/QĐ-CN-GSN Quyết định số 522/QĐ-CN-GSN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi 20/12/2019 Nguyễn Văn Trọng
55 3071/QĐ-UBND Quyết định số 3071/QĐ-UBND, V/v Phê duyệt, ban hành Bổ sung Thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Rãnh B60 và B80 bằng gạch xây) 03/12/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
56 56/2019/QĐ-UBND Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 02/12/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
57 2573/QĐ-UBND Quyết định số 2573/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 21/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
58 49/2019/QĐ-UBND Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi khoản 2, điều 3 QĐ số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Sở NN & PTNT tỉnh VP 17/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
59 47/2019/QĐ-UBND Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND, Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 10/10/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
60 330/QĐ-TT-CLT Công nhận SX thử giống cây trồng NN 10/10/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định