Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2017


Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình xây dựng NTM, Vĩnh Phúc đã có 68/112 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến 2017, có thêm 26 xã đạt chuẩn và trở thành tỉnh NTM.

Trong 5 năm (2011-2015) triển khai Chương trình xây dựng NTM, cùng với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, HĐND tỉnh đã ban hành 23 nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với các nội dung tiêu chí xây dựng NTM; UBND tỉnh đã ban hành 25 quyết định và 10 kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn được ban hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; tăng cường cơ sở vật chất trường học và cơ sở vật chất văn hóa; phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; cải tạo nghĩa trang nhân dân; chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã... Nhờ vậy, đến năm 2015, Vĩnh Phúc được T.Ư đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM

5 năm triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu chương trình đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức xây dựng NTM được các cấp, ngành chỉ đạo triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ được chú trọng; hầu hết cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp đều được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về “Công cuộc xây dựng nông thôn mới” ngày càng sâu sắc hơn; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị ngày càng cao. Những cách làm hay, những điển hình tiên tiến, những bài học kinh nghiệm được phổ biến, nhân rộng, góp phần giúp cho cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương, các ngành chức năng kịp thời điều chỉnh những bất cập trong tổ chức thực hiện, cũng như những cơ chế, chính sách chưa phù hợp...tạo môi trường thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua xây dựng NTM được Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phát động mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều gương điển hình tiên tiến về sản xuất giỏi, làm giàu, giảm nghèo bền vững, phát triển giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ… xuất hiện và được tổng kết nhân rộng. Nhiều cơ chế, chính sách của T.Ư được tỉnh vận dụng, cụ thể hoá thực hiện mang lại hiệu quả; đặc biệt tỉnh đã ban hành những cơ chế, chính sách quan trọng, như cơ chế hỗ trợ đường giao thông nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất trường học, và cơ sở vật chất văn hóa; phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ phát triển HTX;...Vì vậy, đã huy động được nguồn lực khá lớn cho xây dựng NTM và tăng qua từng năm.

Sau 5 năm, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM lên đến trên 20.620 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ trên 183tỷ đồng, chiếm 0,89%; ngân sách địa phương hỗ trợ 6.701 tỷ đồng, chiếm 32,5%; còn lại nguồn vốn từ các chương trình khác và người dân đóng góp. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi – thủy sản tăng; chăn nuôi của tỉnh thực sự trở thành ngành sản xuất chính. Các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung từng bước được hình thành, mang lại hiệu quả kinh tế cao: Đã xây dựng được 789 vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa với tổng diện tích 6.239,21 ha, gồm các loại cây trồng chủ yếu như bí đỏ, bí xanh, cà chua, dưa chuột, dưa hấu, dưa lê, khoai tây, ớt, su su, với sự tham gia của 76.089 hộ dân. Giá trị thu nhập từ trồng bí đỏ đạt 64 triệu đồng/ha/vụ, ớt 110 triệu đồng/ha/vụ, dưa các loại đạt 143 triệu đồng/ha/vụ, cá biệt cà chua đạt 183 triệu đồng/ha/vụ, su su trên 200 triệu đồng/ha/năm. .... Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, đặc biệt phát triển đàn bò sữa (hiện toàn tỉnh có khoảng 8.733 con bò sữa, so với năm 2010 tăng 7.244 con) gắn với tiêu thụ sữa theo hợp đồng với các doanh nghiệp lớn. Các loại hình kinh tế tập thể và hình thức liên kết sản xuất được mở rộng. Quan tâm phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh, xuống còn dưới 2,5% vào năm 2015 (bình quân giảm 1,7%/năm).

Đến nay, cơ bản các xã đạt các tiêu chí cơ bản, trong đó, có 97/112 xã (86,6%) đạt tiêu chí thu nhập; 100% số xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; 92,9% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo; 64,3% số xã đạt tiêu chí môi trường có .... Các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất trường học, nhà văn hoá, hệ thống điện, bưu điện, chợ nông thôn và nhà ở dân cư nông thôn, giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường đạt khá cao: 100% số xã đạt tiêu chí về điện; 81% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia; 62,5% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá; 85,7% số xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn; 100% số xã đạt tiêu chí về bưu điện; đạt 99,1% số xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư; 100% số xã đạt tiêu chí về giáo dục; 68,8% số xã đạt tiêu chí về y tế; 80,4% số xã đạt tiêu chí về văn hoá. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đến nay, có 102 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đạt 91,1%; 100 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự - xã hội được giữ vững, đạt 89,3%....bộ mặt nông thôn thay đổi, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân nâng lên; nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình.

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là công tác tuyên truyền ở một số nơi còn chưa thường xuyên, liên tục; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn dẫn đến một số nơi còn chậm thực hiện, nhất là xây dựng công trình chợ, các thiết chế văn hóa xã, thôn. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM ở các xã còn gặp nhiều khó khăn. Trong xây dựng các công trình hạ tầng NTM, một số xã lập dự án với quy mô, dự toán công trình quá lớn, vượt khả năng cân đối vốn dẫn đến nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nhất là một số công trình trung tâm văn hoá xã. Một số tiêu chí trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh NTM vào năm 2017; có 94/112 xã (83,9%) đạt chuẩn; Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 6/7 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương) đạt chuẩn NTM...thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ tỉnh xuống cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội tham gia chương trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng; kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM và tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình. Xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Rà soát, sửa đổi bổ sung để ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, trong đó ưu tiên cho các vùng còn nhiều khó khăn; tăng cường phân cấp cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực hiện. Huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với những kinh nghiệm, kết quả đạt được qua quá trình thực hiện, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2017.

Ngày đăng: 27/05/2016 Tác giả: Văn Cường - Số lần được xem: 807

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »