Thành quả trong xây dựng nông thôn mới của Vĩnh Phúc


Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. 

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến 2020; HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển; UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết.

Với tiền đề thuận lợi đó, khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc được kế thừa kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 03 về “Tam nông”. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp đều có những Chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, vận dụng linh hoạt và có cách làm phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Ngay từ khi triển khai thực hiện, các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, chung sức huy động mọi nguồn lực, phát động và dấy nên phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngay năm đầu tiên (2011) toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch và  đề án xây dựng nông thôn mới cho tất cả các xã. Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong tỉnh, toàn tỉnh đã đạt được những kết quảnổi bật: Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân liên tục được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng năm 2011)  lên 27,5 triệu đồng/người năm 2014. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng: Đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm ngõ, giao thông nội đồng được cứng hóa hoặc tu sửa nâng cấp. Đã cứng hóa 100% đường liên xã, 86,8% đường trục xã, 81,1% đường trục thôn và 34,9% đường giao thông nội đồng; 35,7% xã đạt chuẩn.

 Hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Các công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập vùng khó khăn về nguồn nước đã từng bước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng; 82,1% xã đạt chuẩn. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 100% xã đạt chuẩn. Các xã đều có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chí quốc gia. Sóng viễn thông được phủ  hơn 98% diện tích toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng truy cập mạng Internet của cộng đồng dân cư nông thôn; 100% xã đạt chuẩn.

Mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân; 33% xã đạt chuẩn. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên; 34,8% xã đạt chuẩn. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Giáo dục đào tạo được quan tâm đặc biệt; toàn tỉnh đã phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002; hiện nay vẫn duy trì đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở ở 100% số xã trong tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 94%. Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa; 60% xã đạt chuẩn.

 Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực; 71,4% xã đạt chuẩn. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 65,2%; 39,3% xã đạt chuẩn.  Lao động và việc làm được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5-2%. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc đạt kết quả tốt; 92,9% xã đạt chuẩn. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 91,1% xã đạt chuẩn.

Hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình các cấp đã được thành lập, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình được ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp, các ngành chú trọng triển khai. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp huyện, cấp xã đã tích cực vào cuộc, tổ chức thực hiện đạt chuẩn theo kế hoạch.

Nhận thức của cán bộ,đảng viên, công chức,viên chức các cấp và nhân dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được xác định rõ ràng. Qua đó đã khuyến khích, động viên được đại đa số nhân dân ủng hộ, tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và của Tỉnh được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, đầu tư trên 13.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước 3.810 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 1.447 tỷ đồng. Nhân dân đã hiến 568.846m2 đất và 110.229 công lao động cho xây dựng các công trình hạ tầng. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã ứng dụng ngày càng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có hiệu quả rõ rệt. Qua đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng. Chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là sản phẩm thế mạnh của tỉnh (lúa, rau, quả thực phẩm, chăn nuôi gia cầm, bò sữa …); thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét.

Sau 4 năm thực hiện, đến nay Vĩnh Phúc có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( 35,7 %). Bình quân đạt chuẩn 14,16 tiêu chí/xã. So với trước khi thực hiện Chương trình (năm 2010) tăng 7,5 tiêu chí/xã.

Thành quả sau 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc đã hiện rõ trên mọi vùng quê.

     Với những thành quả đã đạt được, năm 2015, UBND tỉnh đã duyệt 20 xã phấn đấu đạt chuẩn (các huyện đăng ký 27), đưa tỷ lệ đạt chuẩn toàn tỉnh lên 50% số xã; huyện Yên Lạc đăng ký xây dựng đạt chuẩn NTM. Như vậy mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra là phấn đấu đến 2015 có 35 - 40% số xã đạt chuẩn NTM chắc chắn đạt và vượt./.

Ngày đăng: 15/06/2016 Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh-PGĐ Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 843

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »