Vĩnh phúc: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020


Sáng 28-3-2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội Nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chúc, Tỉnh uỷ viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Phong, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng xây dựng NTM Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thị, thành và các xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 5 năm xây dựng nông thôn mới (2011-2015) toàn tỉnh đã huy động được  gần 21 nghìn tỷ đồng cho thực hiện Chương trình NTM; Các cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, quản lý, thực hiện Chương trình kịp thời đi vào hoạt động. Các chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển sản xuất tập trung của Trung ương, tỉnh được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Người dân đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi mới, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự dịch chuyển tích cực; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%; hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng: 100% số xã đã hoàn thành việc quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; 100% đường liên xã; 92% đường trục xã; 83,9% đường trục thôn, ngõ, xóm và 54,9% đường giao thông nội đồng được cứng hoá; 100% kênh loại I, II được kiên cố hoá vào năm 2013 và đến nay có 90,2% kênh loại III được kiên cố hoá, trên 300 công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập, đê điều được cải tạo nâng cấp; Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chí quốc gia, sóng viễn thông được phủ 100% diện tích toàn tỉnh; Cải tạo nâng cấp 51/97 chợ nông thôn. Trong đó 44 chợ hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hoá phục vụ đời sống nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm. Trong 5 năm qua, có 71,8% số thôn đạt văn hoá 5 năm liên tục. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bước đầu đã có hiệu quả; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế tăng qua các năm, năm 2015 ước đạt 72,5%; có 85% người nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Trong những năm qua, thu nhập của người dân nông thôn năm sau cao hơn năm trước, đến nay, ước đạt trên 28 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bộc lộ một số hạn chế: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức còn chưa đầy đủ về vai trò chủ thể, tinh thần chủ động, tự lực tự cường trong xây dựng nông thôn mới, còn trông chờ, ỷ nại vào ngân sách nhà nước; Sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị còn thiếu đồng bộ; Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn chưa được đổi mới kịp thời. Các HTX hoạt động còn kém hiệu quả; Các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị còn nhỏ lẻ; Môi trường, sinh thái nông thôn còn nhiều bức xúc, đặc biệt xử lý nước thải, rác thải. Thu nhập đời sống vật chất của một số người dân nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh NTM vào năm 2017; trong đó, có 94/112 xã đạt chuẩn, 6/7 huyện đạt chuẩn NTM. Thời gian tới, BCĐ xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình; trong đó, sớm thành lập Văn phòng điều phối NTM cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng NTM cấp xã theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình; xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong phong trào "Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới" đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về yêu cầu và nội dung xây dựng NTM; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XD NTM các cấp. Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình đã thành công trong xây dựng NTM; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM tránh tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, vốn đầu tư từ doanh nghiệp, nguồn vốn tín dụng; Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, tạo bước đột phá trong sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất cho phù hợp với xu thế hội nhập thế giới. Yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện xây dựng 24 xã đăng ký năm 2016 và 4 xã đăng ký năm 2015 nhưng chưa đạt chuẩn; Tiếp tục duy trì, củng cố những xã đã đạt, giữ vững các tiêu chí; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình điển hình, cách làm hay. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi để mỗi cán bộ, nhân dân trong tỉnh đều ra sức thi đua góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, có 4 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định công nhận 28 xã đạt chuẩn NTM năm 2015.
 


Đ/c Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ 
cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM


Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trao cờ thi đua 
cho các xã xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm  2015


Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; 
Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh trao Quyết định công nhận 28 xã đạt chuẩn NTM năm 2015

Ngày đăng: 15/06/2016 Tác giả: Trần Hanh-Trung tâm Thông tin NN&PTNT - Số lần được xem: 557

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »